Vadlīnijas darba devējiem: darbaspēka izmaksu samazināšana COVID-19 krīzē

Vispirms jāatzīmē, ka COVID-19 globālā pandēmija pati par sevi nav pamats darba tiesisko attiecību izbeigšanai vai pārgrozīšanai, taču tās izraisītās finansiālās grūtības uzņēmumā un ekonomikas lejupslīde, ja tās objektīvi un būtiski ietekmē darba devēja uzņēmumu, ir gan. Tāpat arī karantīna (izņemot, ja ir izrakstīta darbnespējas lapa) nav pamats, lai darbinieki nepildītu savus pienākumus, ja tos ir iespējams veikt attālināti.

Uzņēmumi COVID-19 izraisītās krīzes laikā meklē izmaksu samazināšanas iespējas, un darbaspēks ir ne tikai vērtīgs resurss, bet arī būtiska izmaksu pozīcija. Kā, ievērojot likumu, uzņēmumi var samazināt darbaspēka izmaksas, lai jaunajos apstākļos veiksmīgi turpinātu komercdarbību. Apskatīsim, kādas ir alternatīvas darbinieku atlaišanai, bet pēc tam pievērsīsimies darba tiesisko attiecību izbeigšanai, tostarp kolektīvai atlaišanai.

Piemērojot šajā publikācijā norādītos mērus, jāatceras, ka to efektivitāte ir atkarīga ne tikai no normatīvo aktu ievērošanas, bet arī no pareizas un savlaicīgas darba devēja komunikācijas ar saviem darbiniekiem un to pārstāvjiem. Ja uzņēmumā ir paredzētas būtiskas izmaiņas, ieteicams rīkot sapulci ar darbiniekiem un to protokolēt, kas strīda gadījumā noderēs kā pierādījums.

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, darbinieki ir tiesiski aizsargāti tikpat lielā mērā kā iepriekš, un darba devējam ir jāievēro visi formālie priekšnoteikumi un procedūras jebkurai rīcībai, kas skar darbiniekus. Uzreiz uzsvērsim, ka pat šķietami nenozīmīgi un formāli pārkāpumi no darba devēja puses var būt par pamatu rīcības atzīšanai par pretlikumīgu. Papildus dokumentu vai skaidrojumu darbiniekiem vēlāka sagatavošana, visticamāk, netiks ņemta vērā, tiesai vai Valsts darba inspekcijai izskatot sūdzības. Tāpēc, jau plānojot darbaspēka izmaksu samazināšanu, mēs iesakām konsultēties ar darba tiesībās kompetentu juristu, kas palīdzēs pareizi sastādīt nepieciešamo dokumentāciju.

Pilnu rakstu lasiet šeit: VADLĪNIJAS DARBA DEVĒJIEM

by Jūlija Jerņeva, Partnere, Latvija

Galvenās kontaktpersonas

Pieredze

Starp Skonto Būve SIA un Pasūtītāju tika noslēgts līgums par gudrona dīķu sanācijas darbu izpildi, balstoties uz FIDIC Dzelteno grāmatu. Līgums no pasūtītāja (Valsts vides dienests) puses tika lauzts. Sakarā ar to Skonto Būve SIA cēla prasību tiesā par parāda, blakus prasījumu piedziņu, zaudējumu atlīdzību, savukārt Pasūtītājs iesniedza pretprasību, lūdzot atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, cita starpā Pasūtītājam pabeidzot līguma ietvaros uzsāktos darbus. ZAB Vilgerts pārstāv Valsts vides dienestu tiesvedības procesa ietvaros pret Skonto Būve SIA. Lietas Nr. C32301515, lietu izskata Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Jēzusbaznīcas iela 6).

Sekmīgi pārstāvējām AS “AirBaltic Corporation” kasācijas instancē lietā par Lietuvas tiesas nolēmumu atzīšanu, izpildi un izpildes nodrošināšanu sakarā ar maksātnespējīgas Lietuvas sabiedrības “flyLAL-Lithuanian Airlines” pieteikumu par Lietuvas tiesas nolēmumu atzīšanu, izpildi un izpildes nodrošināšanu. Augstākās tiesas Civillietu departaments apmierināja AS “Air Baltic Corporation” blakus sūdzību par apelācijas instances lēmumu un atteicās atzīt Lietuvas tiesas nolēmumu par prasības nodrošināšanu (lieta SKC-5/2015).

Easytrip B.V. prasība Nīderlandes tiesā pret SIA Kreiss. Nīderlandes tiesa ir taisījusi klientam labvēlīgu nolēmumu 2019. gada beigās, kas jau tiek izpildīts Latvijā.

Juridiskās palīdzības sniegšana vienam no lielākajiem Latvijas stikla apstrādes uzņēmumiem pārrobežu strīdā ar Itālijas uzņēmumu saistībā ar piegādātajām precēm. 2019.gada 26.jūnijā tiesa apmierināja klienta pieteikumu par prasības nodrošināšanu, apķīlājot parādnieka finanšu līdzekļus Itālijā.