Vadlīnijas darba devējiem: darbaspēka izmaksu samazināšana COVID-19 krīzē

Vispirms jāatzīmē, ka COVID-19 globālā pandēmija pati par sevi nav pamats darba tiesisko attiecību izbeigšanai vai pārgrozīšanai, taču tās izraisītās finansiālās grūtības uzņēmumā un ekonomikas lejupslīde, ja tās objektīvi un būtiski ietekmē darba devēja uzņēmumu, ir gan. Tāpat arī karantīna (izņemot, ja ir izrakstīta darbnespējas lapa) nav pamats, lai darbinieki nepildītu savus pienākumus, ja tos ir iespējams veikt attālināti.

Uzņēmumi COVID-19 izraisītās krīzes laikā meklē izmaksu samazināšanas iespējas, un darbaspēks ir ne tikai vērtīgs resurss, bet arī būtiska izmaksu pozīcija. Kā, ievērojot likumu, uzņēmumi var samazināt darbaspēka izmaksas, lai jaunajos apstākļos veiksmīgi turpinātu komercdarbību. Apskatīsim, kādas ir alternatīvas darbinieku atlaišanai, bet pēc tam pievērsīsimies darba tiesisko attiecību izbeigšanai, tostarp kolektīvai atlaišanai.

Piemērojot šajā publikācijā norādītos mērus, jāatceras, ka to efektivitāte ir atkarīga ne tikai no normatīvo aktu ievērošanas, bet arī no pareizas un savlaicīgas darba devēja komunikācijas ar saviem darbiniekiem un to pārstāvjiem. Ja uzņēmumā ir paredzētas būtiskas izmaiņas, ieteicams rīkot sapulci ar darbiniekiem un to protokolēt, kas strīda gadījumā noderēs kā pierādījums.

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, darbinieki ir tiesiski aizsargāti tikpat lielā mērā kā iepriekš, un darba devējam ir jāievēro visi formālie priekšnoteikumi un procedūras jebkurai rīcībai, kas skar darbiniekus. Uzreiz uzsvērsim, ka pat šķietami nenozīmīgi un formāli pārkāpumi no darba devēja puses var būt par pamatu rīcības atzīšanai par pretlikumīgu. Papildus dokumentu vai skaidrojumu darbiniekiem vēlāka sagatavošana, visticamāk, netiks ņemta vērā, tiesai vai Valsts darba inspekcijai izskatot sūdzības. Tāpēc, jau plānojot darbaspēka izmaksu samazināšanu, mēs iesakām konsultēties ar darba tiesībās kompetentu juristu, kas palīdzēs pareizi sastādīt nepieciešamo dokumentāciju.

Pilnu rakstu lasiet šeit: VADLĪNIJAS DARBA DEVĒJIEM

by Jūlija Jerņeva, Partnere, Latvija

Juristi

Pieredze

Palīdzība Nulles Depozīts SIA, depozītu sistēmas konkursa dalībnieks, ar korporatīvajiem un tendera jautājumiem.

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Juridiskas konsultācijas Conexus Baltic Grid saistībā ar izmaiņām korporatīvajā pārvaldībā pēc izmaiņām akcionāru sastāvā.

Regulāra palīdzība Valdemara Holding SIA, Colonna grupas no Igaunijas saistītai sabiedrībai, daudzos korporatīvajos jautājumos saistībā ar investīcijām Latvijas nekustamajos īpašumos.