Ikvienam nodokļu maksātājam pienākas atvieglojumi

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus? 
Ikvienam nodokļu maksātājam pienākas atvieglojumi par apgādājamajiem - pat, ja tie nav ierakstīti viņu algas grāmatiņā.

Atvieglojumus šajā gadījumā var pieprasīt ar gada ienākumu deklarāciju. Turklāt šie atvieglojumi pienākas arī gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav guvis ienākumus pilnu gadu.

Šo ir apstiprinājusi arī Administratīvā apgabaltiesa savā spriedumā lietā Nr. A420206318 (https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/382384.pdf). Spriedums ir stājies spēkā šī gada 11. jūnijā.

Jāatzīst, ka praksē sastopamies samērā bieži ar šo formālo prasību no VID. Proti, klienti aizpilda savas gada deklarācijas, deklarējot atvieglojumus, taču VID neatmaksā viņiem IIN kamēr nav izlabotas algas nodokļu grāmatiņu ieraksts. Vairums no klientiem apzināti neaizpilda savas algas grāmatiņas ar vēlmi izvairīties no tā, lai viņu darba devēji būtu informēti par apgādājamiem dažādu iemeslu dēļ. Taču, nevēloties strīdēties ar VID un vēloties saņemt pēc iespējas ātrāk IIN pārmaksu, tie pakļaujas šai nepamatotai VID prasībai un veic labojumus savās algas grāmatiņā. Turklāt vēlāk tiem arī esot jāraksta atsevišķs iesniegums VID ar lūgumu vēlreiz pārskatīt viņu lēmumu neveikt IIN atmaksu.

Situācijas būtība

Iesniedzot savu gada ienākumu deklarāciju, Pieteicēja pieprasīja atvieglojumus par apgādājamo, kurš nebija norādīts viņas algas grāmatiņa pilnu gadu. VID atteicās piemērot atvieglojumus par apgādājamo par periodu, kad bērns nebija norādīts kā apgādājamais algas grāmatiņā, neskatoties uz faktu, ka arī Pieteicējas laulātais nebija izmantojis šo atvieglojumu.

VID Pieteicējai lūdza ierakstīt savā algas grāmatiņā apgādājamo par visu periodu un precizēt gada ienākumu deklarāciju. Pieteicēja atteicās precizēt deklarāciju, jo nebija īsti ko precizēt -tā kā deklarācija bija aizpildīta pareizi, bez tam atbilstoši IIN likumam [1] VID ir jānodrošina, ka, aizpildot deklarāciju elektroniski, tā nodrošina nodokļu maksātājam informāciju, kura pieejama valsts reģistros. Proti, VID ir pieejama informācija par nodokļu maksātāja apgādājamajiem.

Pieteicēja iesniedza prasību Administratīvajā rajona tiesā, kurā cita starpā tika pievienoti arī izvilkumi no VID metodiskajiem norādījumiem un paziņojumiem presē, kurā VID plaši apsprieda līdzīgus gadījumus.

Administratīvā rajona tiesa daļēji apmierināja prasību. Tiesa bija izlēmusi, ka Pieteicējai pienākas IIN atmaksa par dienām, kad Pieteicēja bija darba attiecībās (Pieteicēja nestrādāja pilnu gadu), atzīstot, ka ierakstam algas grāmatiņā nav izšķiroša nozīme.

Pieteicēja iesniedza apelācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā. Norādot, ka atbilstoši IIN likuma piemērošanas noteikumiem [2] nodokļa atvieglojumus piemēro ar dienu, kurā nodokļa maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtrauc ar nākamo dienu pēc dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas. Proti, tiesības uz nodokļa atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu rodas ar bērna dzimšanas brīdi un nav nozīmes tam, vai nodokļu maksātājs ir strādājis pilnu gadu, vai nav.

Apgabaltiesa norādīja Jāņem vērā, ka dienesta lēmuma pamatojums nesatur argumentu, ka pieteicējai tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu ir tikai sākot ar dienu, kad viņa uzsākusi darba tiesiskās attiecības. Kā kritēriju dienests izvirzījis dienu, no kuras bērns atradies pieteicējas apgādībā. Arī pašlaik dienests savos rakstveida paskaidrojumos atšķirīgu pamatojumu nesniedz. Tālāk tiesa secina Savukārt pirmās instances tiesa atzina, ka izšķiroša nozīme ir nevis ierakstam algas nodokļa grāmatiņā, bet gan normatīvajos aktos norādītajam pamatam un personas paustai vēlmei saņemt nodokļa atvieglojumu. Tiesa konstatēja, ka bērna vecāki ir vienojušies par to, ka sākot no 2017.gada 1.septembra iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par bērnu saņem pieteicēja, par ko informējuši dienestu, kā arī faktiski bērna tēvs attiecīgos atvieglojumus saņēmis tikai līdz 2017.gada 31.augustam. Pamatojoties uz šo Tiesa nolēma Atbilstoši noteikumu Nr.899 94.punktam likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmajā daļā noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro ar dienu, kurā nodokļa maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtrauc ar nākamo dienu pēc dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas. Tiesības uz nodokļa atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu rodas ar bērna dzimšanas brīdi, ar nosacījumu, ja persona lūdz attiecīgo atvieglojumu piemērot, kas, kā atzinusi pirmās instances tiesa, konkrētajā gadījumā ir noticis 2017.gada 1.septembrī.

Jāatgādina arī fakts, ka nodokļu maksātājam pienākas saņemt kavējuma naudas no VID par nepamatoti neizmaksāto nodokļa pārmaksu [3]. Jāsecina, ka VID bieži “aizmirst” šo faktu un veic kavējuma naudas atmaksu tikai pēc paša nodokļu maksātāja lūguma. Proti, nodokļu maksātājam ir pašam jābūt uzstājīgam un jālūdz VID atmaksāt kavējuma naudas, jo VID diemžēl to nedara automātiski, kā to pieprasa likums.

Secinājums

Ikvienam nodokļu maksātājam pienākas atvieglojumi par apgādājamajiem -pat, ja tie nav ierakstīti viņu algas grāmatiņā. Atvieglojumus šajā gadījumā var pieprasīt ar gada ienākumu deklarāciju. Turklāt šie atvieglojumi pienākas arī gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav guvis ienākumus pilnu gadu.

Turklāt, nodokļu maksātājam pienākas saņemt kavējuma naudas no VID par nepamatoti neizmaksāto nodokļa pārmaksu.

[1] IIN likuma 19. panta piektā prim četri daļa.
[2] Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 94.punkts.
[3] Likums “Par nodokļiem un nodevām” 28. panta otrā daļa 3/5 no 0,05% par katru nokavēto dienu, kas ir 0.03% dienā.

by

Pieredze

Sniedzām juridisko atzinumu par Aivaram Lembergam uzlikto OFAC sankciju iespējamo ietekmi uz klienta komercdarbību.

2019.gada laikā vairākiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem izveidojām un aktualizējām to iekšējās kontroles sistēmas.

Auditējām patērētāju kreditētāju biroju Creamfinance un izveidojām tā iekšējo kontroles sistēmu un procedūras.

Nodrošinājām juridisko palīdzību East Capital Baltic Property Fund III iegādājoties Loģistikas Parku pie Starptautiskās lidostas “Rīga” par gandrīz EUR 19 Mio

YouTube

Instagram