COVID-19 LĪGUMA PUNKTS.

Finanšu risku mazināšanai abām pusēm iesakām sākt paredzēt līgumos šādu punktu:

“Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu COVID-19 vīrusa izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ.  COVID-19 vīrusa ietekmētajai pusei ir pienākums nekavējoties informēt par saistību izpildes nokavējuma apstākļiem. COVID-19 vīrusa ietekmētajai pusei ir pienākums pēc otras puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka saistību izpildes nokavējuma cēlonis ir COVID-19 vīruss un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.”

by Gints Vilgerts, Partneris, M&A, Latvija

Juristi

Pieredze

Palīdzība Nulles Depozīts SIA, depozītu sistēmas konkursa dalībnieks, ar korporatīvajiem un tendera jautājumiem.

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Juridiskas konsultācijas Conexus Baltic Grid saistībā ar izmaiņām korporatīvajā pārvaldībā pēc izmaiņām akcionāru sastāvā.

Regulāra palīdzība Valdemara Holding SIA, Colonna grupas no Igaunijas saistītai sabiedrībai, daudzos korporatīvajos jautājumos saistībā ar investīcijām Latvijas nekustamajos īpašumos.