Jaunajam valdes atbildības noilgumam nav atpakaļvērsta spēka

Senāts: Komerclikuma 169.panta piektajā daļā noteiktajam piecu gadu noilgumam nav atpakaļvērsta spēka

2017.gada 13.jūlijā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kuri cita starpā noteica, ka prasījumi pret valdes un padomes locekli noilgst piecu gadu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas (Komerclikuma 169.panta piektā daļa). Atšķirībā no komercdarījumu noilguma tiesiskā regulējuma šoreiz nekādi sevišķi noteikumi, kas regulētu šīs jaunās tiesību normas spēkā stāšanos, Komerclikumā netika ietverti. Neraugoties uz to, praksē tomēr nākas saskarties ar jautājumu par to, vai minētais piecu gadu noilguma termiņš piemērojams tādiem zaudējumu atlīdzības prasījumiem, kuri radušies pirms 2017.gada 13.jūlija, vai arī tas piemērojams vien tādiem prasījumiem, kuri radušies pēc šā datuma.

Skaidrību šajā praksē nozīmīgajā jautājumā ieviesis Senāta Civillietu departamenta 2020.gada 16.novembra spriedums lietā Nr. SKC-731/2020. Šajā lietā prasība pret sabiedrības valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzināšanu, kas tikuši nodarīti 2009.gada aprīlī, tika celta 2018.gada maijā. Gan pirmās instances tiesa, gan apelācijas instances tiesa noraidīja prasību, pamatojoties uz to, ka esot iestājies prasības noilgums. Apelācijas instances tiesas ieskatā esot jāpiemēro tas noilguma tiesiskais regulējums, kurš bija spēkā “prasības celšanas brīdī”. Senāts šim viedoklim nepiekrita, spriedumā norādot, ka Komerclikuma 169.panta piektās daļas piemērošanai attiecībā uz noilguma termiņu, kas skaitāms no zaudējumu nodarīšanas dienas, nebija tiesiska pamata, ievērojot to, ka Komerclikuma pārejas noteikumos nav paredzēts Komerclikuma 169.panta piektās daļas atpakaļvērsts spēks. Spriedumā uzsvērts: “Ja piekristu apelācijas instances tiesas spriedumā izteiktajam pamatojumam, tiktu pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, jo, piemērojot to normu par noilgumu, kas ir spēkā prasības celšanas brīdī, taču pašu noilguma termiņu skaitot no iespējamo zaudējumu nodarīšanas brīža, sanāktu, ka noilguma termiņš ir iestājies brīdī, kad pati norma, kas to regulē, vēl nebija pieņemta” (sprieduma 11.punkts).

Tādējādi Komerclikuma 169.panta piektajā daļā paredzētais noilgums piemērojams prasījumiem par tādu zaudējumu atlīdzību, kuri nodarīti pēc 2017.gada 13.jūlija. Ja zaudējumi nodarīti pirms šī datuma, piemērojams Civillikuma 1895.pantā noteiktais desmit gadu noilgums.

by Aivars Lošmanis, Partneris, Latvija

Juristi

Pieredze

Palīdzība Nulles Depozīts SIA, depozītu sistēmas konkursa dalībnieks, ar korporatīvajiem un tendera jautājumiem.

Klienta Balcia pārstāvība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā iebilduma lietās par preču zīmju reģistrācijām.

Juridiskas konsultācijas Conexus Baltic Grid saistībā ar izmaiņām korporatīvajā pārvaldībā pēc izmaiņām akcionāru sastāvā.

Regulāra palīdzība Valdemara Holding SIA, Colonna grupas no Igaunijas saistītai sabiedrībai, daudzos korporatīvajos jautājumos saistībā ar investīcijām Latvijas nekustamajos īpašumos.