Jaunajam valdes atbildības noilgumam nav atpakaļvērsta spēka

Senāts: Komerclikuma 169.panta piektajā daļā noteiktajam piecu gadu noilgumam nav atpakaļvērsta spēka

2017.gada 13.jūlijā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kuri cita starpā noteica, ka prasījumi pret valdes un padomes locekli noilgst piecu gadu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas (Komerclikuma 169.panta piektā daļa). Atšķirībā no komercdarījumu noilguma tiesiskā regulējuma šoreiz nekādi sevišķi noteikumi, kas regulētu šīs jaunās tiesību normas spēkā stāšanos, Komerclikumā netika ietverti. Neraugoties uz to, praksē tomēr nākas saskarties ar jautājumu par to, vai minētais piecu gadu noilguma termiņš piemērojams tādiem zaudējumu atlīdzības prasījumiem, kuri radušies pirms 2017.gada 13.jūlija, vai arī tas piemērojams vien tādiem prasījumiem, kuri radušies pēc šā datuma.

Skaidrību šajā praksē nozīmīgajā jautājumā ieviesis Senāta Civillietu departamenta 2020.gada 16.novembra spriedums lietā Nr. SKC-731/2020. Šajā lietā prasība pret sabiedrības valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzināšanu, kas tikuši nodarīti 2009.gada aprīlī, tika celta 2018.gada maijā. Gan pirmās instances tiesa, gan apelācijas instances tiesa noraidīja prasību, pamatojoties uz to, ka esot iestājies prasības noilgums. Apelācijas instances tiesas ieskatā esot jāpiemēro tas noilguma tiesiskais regulējums, kurš bija spēkā “prasības celšanas brīdī”. Senāts šim viedoklim nepiekrita, spriedumā norādot, ka Komerclikuma 169.panta piektās daļas piemērošanai attiecībā uz noilguma termiņu, kas skaitāms no zaudējumu nodarīšanas dienas, nebija tiesiska pamata, ievērojot to, ka Komerclikuma pārejas noteikumos nav paredzēts Komerclikuma 169.panta piektās daļas atpakaļvērsts spēks. Spriedumā uzsvērts: “Ja piekristu apelācijas instances tiesas spriedumā izteiktajam pamatojumam, tiktu pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, jo, piemērojot to normu par noilgumu, kas ir spēkā prasības celšanas brīdī, taču pašu noilguma termiņu skaitot no iespējamo zaudējumu nodarīšanas brīža, sanāktu, ka noilguma termiņš ir iestājies brīdī, kad pati norma, kas to regulē, vēl nebija pieņemta” (sprieduma 11.punkts).

Tādējādi Komerclikuma 169.panta piektajā daļā paredzētais noilgums piemērojams prasījumiem par tādu zaudējumu atlīdzību, kuri nodarīti pēc 2017.gada 13.jūlija. Ja zaudējumi nodarīti pirms šī datuma, piemērojams Civillikuma 1895.pantā noteiktais desmit gadu noilgums.

by Privāts: Aivars Lošmanis, Partneris, Latvija

Pieredze

VILGERTA komanda konsultēja AS DelfinGroup par nenodrošināto obligāciju emisijas prospekta nosacījumiem 15 miljonu eiro apmērā. Nenodrošināto obligāciju emisijas prospekts ietver gan iespēju jaunajiem investoriem no 2023. gada 4.augusta iegādāties jaunās nenodrošinātās obligācijas, gan arī iespēju noteiktu kategoriju obligāciju esošajiem investoriem apmainīt esošās obligācijas pret jaunām.

VILGERTS komanda konsultēja East Capital Real Estate par 100% kapitāla daļu iegādi Hepsor U30 SIA (Igaunijas uzņēmuma Hepsor Latvia OÜ meitas uzņēmums), kam pieder Hepsor attīstīta komercēka ar nosaukumu "StokOfiss U30" (ar kopējo nomas platību 3 642 m2). Darījuma vērtība pārsniedz 5 miljonus euro. StokOfiss U30 ir daudzfunkcionāla komercīpašums ar trīs-vienā nomas telpu risinājumu, kas ietver tirdzniecības telpas, biroja telpas un noliktavu.

VILGERTS konsultēja SIA "Biļešu paradīze", Ekspress Grupp AS grupas uzņēmumu, strīdā, kurā SIA "Biļešu serviss" apstrīdēja iepirkuma rezultātus saistībā ar biļešu pārdošanu gaidāmajos Dziesmu un deju svētkos. Rezultātā iepirkuma rezultāti tika atstāti negrozīti, un SIA "Biļešu paradīze" noslēdza līgumu ar pasūtītāju.

Birojs palīdz Galleria Rīga īpašniekam un pārvaldītājam “East Capital Real Estate” noslēgt nomas līgumu ar Workland par vairāk nekā 3 miljonus eiro investīcijām, lai Galleria Riga piekto stāvu 3200 m2 platībā pārveidotu par kopstrādes birojiem.