Atruna

“VILGERTS” ir reģistrēta preču zīme, kā arī vairāku neatkarīgu zvērinātu advokātu biroju, kuri veic darbību vairākās valstīs un kuri saskaņā ar atšķirīgu tiesisko pamatu izmanto preču zīmi “VILGERTS”, zīmola nosaukums. Vietējiem zvērinātu advokātu birojiem ir piemērojami attiecīgās valsts advokatūras likumi, kā arī “VILGERTS” profesionālās prakses standarti. Zvērināto advokātu biroja nosaukums ir ZAB “VILGERTS”, un tā galvenais birojs atrodas Rīgā. Zvērinātu advokātu birojs tika reģistrēts Latvijas Zvērināto advokātu kolēģijā 2008. gada 17. jūnijā; tā PVN reģ. Nr. ir LV90002632630. Preču zīme “VILGERTS” pieder ZAB “VILGERTS”. Minēto preču zīmi drīkst izmantot tikai pēc iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no ZAB “Vilgerts”.

Ja vien nav skaidri noteikts citādi, starp minētajiem neatkarīgajiem tiesību subjektiem, kuri izmanto preču zīmi “VILGERTS”, ne uz kāda pamata nepastāv nekāda veida atbildība. Kopēja nosaukuma lietošana nenozīmē “VILGERTS” zīmola dalībnieku solidāru atbildību. Atbildība par sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta līgumā starp attiecīgās valsts advokātu biroju un attiecīgo klientu. Tīmekļa vietni izmanto tikai vispārīgas informācijas publicēšanai. Uz viedokļiem vai paziņojumiem, kurus tīmekļa vietnē ir publicējušas personas, kas izmanto zīmolu “VILGERTS”, nedrīkst paļauties.

Tīmekļa vietni paredzēts izmantot, lai reklamētu advokātu biroja piedāvātos profesionālos pakalpojumus. Tīmekļa vietnē publicētā informācija neveido advokāta un klienta attiecības vai citas līgumiskās attiecības ar jebkuru personu jebkurā jurisdikcijā. Advokāta un klienta attiecības tiek veidotas saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā valstī, kurā atrodas “VILGERTS” birojs, un pamatojoties uz rakstisku līgumu. Neviens no tīmekļa vietnē paustajiem viedokļiem nenodrošina un neapsola konkrētu iznākumu nevienā jautājumā pat tad, ja klients ir paļāvies uz to pirms kļūšanas par klientu.

Tīmekļa vietnē publicētā informācija nav pilnīga vai visaptveroša, un advokātu birojs negarantē to, ka tā ir atjaunināta vai precīzi atspoguļo pašreizējo tiesisko situāciju.

Tīmekļa vietnes saturu aizsargā starptautiskie līgumi un nacionālie likumi. “VILGERTS” neatbild par tīmekļa vietnē izvietoto ārējo saišu saturu.

Tīmekļa vietnes lietotāji drīkst izmantot šīs vietnes saturu – lasīt un izdrukāt to. Pavairojot vietnes saturu, jāpievieno atsauce uz tā avotu, piemēram, “VILGERTS” tīmekļa vietni, un minētā informācija jānodod saņēmējam bez maksas. Trešajām personām nav tiesību veikt izmaiņas tīmekļa vietnes saturā.

Ja esat saņēmis e-pastu (ieskaitot tā tekstu un pielikumus) no “VILGERTS”, kura adresāts jūs neesat, lūdzu ņemiet vērā, ka attiecīgā informācija ir konfidenciāla un ka to aizsargā krimināllikums. Ja neesat paredzētais adresāts, lūdzu, nepavairojiet un neizplatiet e-pastu vai tā pielikumus, nekavējoties paziņojiet “VILGERTS” par attiecīgo gadījumu un izdzēsiet attiecīgo e-pastu!